2018-04-16

Badanie sprawozdania KZN

Zaproszenie do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 

 

 

Krajowy Zasób Nieruchomości

ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

 

działając na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529, z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.),

 z a p r a s z a

 

uprawnione podmioty do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Krajowego Zasobu Nieruchomości

za pierwszy rok obrotowy 2017 i następny rok obrotowy 2018

 

 

I.       Określenie przedmiotu zamówienia

 

Badanie sprawozdań finansowych Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej jako „KZN”, za pierwszy rok obrotowy rok 2017 oraz za rok obrotowy 2018 wraz ze sporządzeniem pisemnych Opinii wraz z Raportami na temat tych sprawozdań zawierającej udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy podmiotu. Całość przedmiotu zamówienia określania się dalej jako „Badanie”.

 

II.     Warunki przeprowadzenia badania

 

1.   Badanie może dokonać firma audytorska, która:

1)  spełnia wymogi niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawa z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o biegłych rewidentach”,
oraz nie istnieją inne zagrożenia dla jej niezależności, a  także  zastosowano zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

2)  dysponuje kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

3)  wyznacza jako kluczowego biegłego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnia warunki określone w art. 4 ustawy
o biegłych rewidentach.

2.   Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania, określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

3.   Badanie zostanie przeprowadzenia w siedzibie KZN.

4.   Biegły rewident jest zobowiązany do uczestnictwa w co najmniej jednym spotkaniu
z Dyrektorem KZN.

5.   Po przeprowadzeniu Badania zostanie sporządzana i przekazana do wiadomości Dyrektora KZN informacja o problemach w systemie rachunkowości KZN.

6.   Opinię i Raport z Badania za pierwszy rok obrotowy 2017 należy przedłożyć nie później niż do dnia 15 czerwca 2018.

7.   Opinię i Raport z Badania za rok obrotowy 2018 należy przedłożyć nie później niż do dnia 15 maja 2019.

8.   Płatność za Badanie nastąpi po przyjęciu Opinii i Raportów za dany rok obrotowy przez Dyrektora KZN.

 

III.   Oferta powinna zawierać:

 

1)    informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy  o biegłych rewidentach) z  podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania  jednostki oraz
o podmiotach, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych;

2)    oświadczenie firmy audytorskiej o:

a)     spełnieniu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy
o biegłych rewidentach, oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności,pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach),

b)    dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie Badania,

c)     wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby spełniającej warunki określone w art. 4 ustawy o biegłych rewidentach;

3)    cenę za badanie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania (wynagrodzenie za przeprowadzenie badania  ma  odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być  uzależnione od  żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią  powiązanych);

4)    wskazanie metod i terminów badania (ostateczny termin przeprowadzenia badania  sprawozdania określa się na 15 czerwca  2018 r. dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz na 15 maja 2019 r. dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018);

5)    projekt umowy na przeprowadzenie Badania;

6)    dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

 

IV.   Kryteriami oceny

 

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

 

V.     Termin i miejsce składania ofert

 

Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach z adnotacją
na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego KZN za rok 2017 i rok 2018” należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: „Krajowy Zasób Nieruchomości, ul. Przeskok 2, 00-023 Warszawa” lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie KZN w godzinach pracy sekretariatu tj. od 815 do 1615. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 

VI.   Data i miejsce otwarcia ofert oraz zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania

 

1.   Oferty zostaną otwarte przez Dyrektora KZN w dniu 30 kwietnia 2018 r. w siedzibie KZN. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia Badania nastąpi w terminie do dnia 8 maja 2018 r.

2.   Zgłoszenia nie spełniające wskazanych wyżej wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i  finansowych.

 

VII. Zawarcie umowy

 

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta  umowa na wykonanie Badania w terminie 2 dni od dnia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia Badania.

Załączniki

  KZN_badanie sprawozdania.docx 33 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się