DRUKUJ
2019-03-20

Ochrona danych osobowych [RODO]

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Zasób Nieruchomości (zwany dalej KZN) z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 19.

 

W KZN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kzn.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na skierowany do nas wniosek/pismo, prowadzenia ewidencji nadawców i adresatów korespondencji z/do KZN i archiwizacji dokumentacji.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wypełnienia nałożonego na nas obowiązku udzielania odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję, obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KZN w zakresie archiwizacji dokumentów.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich przez KZN.

 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany powyżej lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

Podanie przez Pani/ Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek/pismo.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KZN nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

KZN nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.