2019-03-20

Ochrona danych osobowych [RODO]

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Zasób Nieruchomości (zwany dalej KZN) z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ul. Nowy Świat 19.

 

W KZN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kzn.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na skierowany do nas wniosek/pismo, prowadzenia ewidencji nadawców i adresatów korespondencji z/do KZN i archiwizacji dokumentacji.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wypełnienia nałożonego na nas obowiązku udzielania odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję, obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KZN w zakresie archiwizacji dokumentów.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich przez KZN.

 

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany powyżej lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

Podanie przez Pani/ Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek/pismo.

 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe KZN nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

KZN nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się