Ogłoszenie o pracę

Tytuł ogłoszenia
Doradca ds. społecznej inicjatywy mieszkaniowej - w. warmińsko-mazurskie  
Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
Doradca  
E-mail
rekrutacja@kzn.gov.pl  
Telefon
225115350  
Fax
225115354  
Data składania
2023-03-03  
Data wygaśnięcia
2023-03-31  
Tagi
 
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Gmina
Śródmieście
Miasto
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
19  

Miejsce pracy: województwo warmińsko-mazurskie

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Opis stanowiska:

·         nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, towarzystwami budownictwa społecznego, spółdzielniami oraz innymi jednostkami w celu wspierania społecznego budownictwa czynszowego oraz tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,

·         doradztwo w zakresie przygotowywania oraz weryfikacja niezbędnej dokumentacji do utworzenia spółki celowej lub Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, której udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem jest Krajowy Zasób Nieruchomości,

·         współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej dla celów pozyskiwania przez JST bezzwrotnych środków finansowania projektów inwestycyjno-budowlanych z Funduszu Dopłat oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

·         doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznego finansowania dla spółki celowej,

·         doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowej przez spółkę celową,

·         analizowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie społecznego budownictwa czynszowego oraz tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem,

·         pomoc przy opracowaniu dokumentacji koniecznej dla funkcjonowania SIM, regulaminów organizacyjnych, regulaminów przydziału lokali mieszkalnych, zasad funkcjonowania komisji mieszkaniowych oraz innych,

·       reprezentowanie Krajowego Zasobu Nieruchomości w organach spółek celowych, w których udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem jest Krajowy Zasób Nieruchomości,

·       udział w komisjach i zespołach roboczych utworzonych przez Prezesa KZN.

Od kandydatów oczekujemy spełnienia wymagań niezbędnych i koniecznych:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego,
 • znajomości ustaw:

ü  Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz przepisów wykonawczych,

ü  niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz przepisów wykonawczych,

ü  finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem (…) oraz przepisów wykonawczych,

ü  Prawo budowlane,

ü  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • umiejętności obsługi pakietu Office (WORD, EXCEL, POWERPOINT),
 • gotowości do częstych podróży służbowych.

 

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie we współpracy z jst,
 • znajomość założeń oraz celów Narodowego Programu Mieszkaniowego,
 • umiejętność pozyskiwania informacji,
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B

 

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wdrożenie oraz wsparcie w pierwszym etapie pracy,
 • stałe, atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego i karty fit-sport.

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: rekrutacja@kzn.gov.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Zasób Nieruchomościz siedzibąprzy ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa, tel. (22) 511 53 50, e-mail:  sekretariat@kzn.gov.pl

 

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail iodo@kzn.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych.

 

4)      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

5)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez zamieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a odbiorcami mogą być osoby przebywające
w siedzibie KZN oraz korzystające z w/w strony internetowej.

 

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a w przypadku braku wyboru kandydata zostaną usunięte niezwłocznie po zamknięciu naboru. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym zostaną wykorzystane w dokumentacji pracowniczej,
a upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres
3 miesięcy.

 

7)      W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.

 

8)      W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast  udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane
w Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

 

10)   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..