2017-10-23

Praca w Krajowym Zasobie Nieruchomości

Zasady aplikowania na wolne stanowiska

 

Prosimy o przesyłanie ofert, w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, zawierających:

  • życiorys (CV) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • list motywacyjny.

Uwaga! Można również załączyć:

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia (dotyczy tylko naborów, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe),
  • posiadane uprawnienia (jeżeli są wymagane).

Są to dokumenty potwierdzające posiadanie określonych przez nas wymagań na stanowisku pracy, dlatego jeżeli nie będzie ich w przesłanej aplikacji, zapraszając kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną prosimy o ich przyniesienie.

Wtedy określimy spełnienie wymagań formalnych przez kandydata.

Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do instytucji).

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Metody i techniki stosowane podczas naborów to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności, próbki pracy itp. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące naborów można uzyskać pod numerem telefonu: 22 522 53 50.

Krajowy Zasób Nieruchomości jest pracodawcą równych szans. Pracę ma szansę otrzymać każdy, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniach oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.