Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przetarg nieograniczony na wybór agencji marketingowej  
Przedmiot zamówienia
Wybór agencji marketingowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Krajowy Zasób Nieruchomości  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
19  
Data publikacji od
2019-07-08  
Data publikacji do
2019-08-31  
Termin składania ofert
2019-07-16 09:00  
Numer zgłoszenia
569552-N-2019  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zamówienia Krajowego Zasobu Nieruchomości w sprawie wyboru agencji marketingowej, która obsługiwać będzie społeczną kampanię informacyjną dotyczącą programu Mieszkanie Plus

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Krajowy Zasób Nieruchomości

Adres: ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa

Nip  7010712674

Regon 368112343

I.                    Tryb udzielania zamówienia

a.                       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp.

b.                      Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem procedury odwróconej, tj. zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, po czym dopiero wyłącznie wobec wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zamawiający zbada czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

c.                       Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa.

 

kod CPV główny:

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

 

II.                  Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór agencji marketingowej, która przebuduje stronę poświęconą Programowi Mieszkanie Plus oraz obsługiwać będzie społeczną kampanię informacyjną dotyczącą tego programu.

 

III.                Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1

 

Całkowita przebudowa strony poświęconej programowi Mieszkanie Plus, w tym:

 

1. Opracowanie tekstów na stronę z zachowaniem aktualnych nazw podstron (by utrzymać pozycję SEO) oraz na podstronę Baza wiedzy.

2. Edycja tekstów, tak by były bardziej przystępne dla użytkowników strony.

3. Zmniejszenie ilości tekstów długich w blokach tekstowych.

4. Uwzględnienie języka korzyści.

5. Opisanie prostych calls to action i umieszczenie w kluczowych miejscach na stronie.

6. Modyfikacja polityki prywatności.

7. Wybór nowego szablonu strony, w tym wybór kierunku graficznego.

8. Dostosowanie struktury szablonu do obecnego wyglądy strony, by nie utracić aktualnej pozycji SEO.

9. Wybór i zakup responsywnego szablonu (dostosowanie do wersji mobile).

10. Wybór i zakup adekwatnych zdjęć.

11. Poprawa UX designu (zapewniającego użytkownikowi intuicyjne i sprawne przeglądanie strony), zmiana wyjustowania tekstu zgodnie z zasadami WCAG i UX design.

12. Dodanie animacji przycisków w celu lepszej ergonomii użytkowania witryny i widoczności klikalnych przycisków.

13. Oznaczenie linków kolorem lub podkreśleniem.

14. Zwiększenie kontrastu poszczególnych elementów strony (zwiększenie widoczności).

15. Podział poszczególnych podstron na sekcje tematyczne i uatrakcyjnienie ich wyglądu.

16. Wzbogacenie długich bloków tekstowych o liczby, punktory, wyróżnienia, tak by informacje były bardziej czytelne i łatwiejsze w odbiorze dla użytkownika.

17. Dodanie sidebar - paska bocznego z podobnymi wpisami lub podpowiedziami podobnych/ popularnych wpisów.

18. Optymalizacja SEO na podstawie zaleceń partnera SEO.

19. Instalacja narzędzi HotJar i Google Analytics celem monitorowania zachowań użytkowników na stronie i źródeł ich pozyskiwania.

20. Instalacja narzędzia piksela Facebooka celem skuteczniejszego targetowania reklam na Facebooku, Instagramie i Messengerze oraz chatu Messengera celem umożliwienia osobom odwiedzającym witrynę łatwiejszej komunikacji.

21. Opracowanie planu komunikacji w zakładkach BAZA WIEDZY i AKTUALNOŚCI (linie komunikacji, harmonogram, struktura kategorii i tagów).

22. Dostosowanie strony do wytycznych WCAG 2.0 (potrzeby osób z niepełnosprawnościami).

23. Opracowanie min. 18 wpisów/artykułów do zakładki AKTUALNOŚCI o tematyce związanej z programem Mieszkanie+ / każdy na min. 2500 znaków ze spacją.

24. Opracowanie min. 18 wpisów/artykułów do zakładki BAZA WIEDZY o tematyce związanej z programem Mieszkanie+ / każdy na min. 2000 znaków ze spacją.

25. Uzupełnianie wpisów/artykułów i slidera o adekwatne zdjęcia (np. zakupione w bankach zdjęć).

 

Termin wykonania: do 12 sierpnia 2019 r.

Część 2

 

kampania informacyjna w internecie, współpraca z influencerami, produkcja materiałów graficznych i wideo

1.      Produkcje wideo:

1.1.Profesjonalne filmiki z potencjałem viralowym, w tym wywiady o mieszkaniu (i podobnych wartościach, np. rodzinie, domu, bezpieczeństwie) inspirowane projektem 7 miliardów Innych oraz popularnymi kampaniami społecznymi marek takich jak Dove.

12 około 1,5-2 minutowych produkcji wideo,

1.2.Spot wizerunkowy – główny spot wideo prezentujący program Mieszkanie Plus bazujący na emocjach i historiach najemców (około 1,5-2 min),

1.3.Animacja wideo o postępach programu Mieszkanie Plus.

 

termin wykonania: do 31 sierpnia 2019 r.

2.      Współpraca z 3-5 influencerami:

Kampania do grupy docelowej 24-39 lat z dotarciem na poziomie min. 200 tys. użytkowników.

Cel: dotarcie do młodych popularnymi wśród nich kanałami – blogi + Instagram + YouTube

Preferowane blogi:

•       Młodzi rodzice (blogi parentingowe),

•       Młode małżeństwa,

•       Blogi: młode kobiety i młodzi mężczyźni.

Przykładowe działanie: pakietowo – wpis na blogu lub film na YouTube + promocja wpisem/story na FB/Instagramie

okres działań: 30 lipca 2019 – 31 października 2019

 

3.      Prowadzenie kanału na Instagramie „Mieszkanie Plus”

Prowadzenie komunikacji na Instagramie, w tym: tworzenie treści: grafika, copywriting i hasztagi, regularna publikacja w sumie min. 40 postów i min. 40 Stories, moderacja wiadomości i komentarzy, proaktywna komunikacja - monitoring marki po #mieszkanieplus i podobnych.

 

okres działań: 30 lipca 2019 – 31 października 2019

 

4.      Prowadzenie komunikacji na Facebooku, w tym: grafika + copywriting (formaty graficzne: standardowe i niestandardowe), regularna publikacja postów - min. 70, moderacja wiadomości i komentarzy.

4.1.                        Działania kreatywne na profilu Facebook Mieszkania Plus. Organizacja min. 10 konkursów lub innych niestandardowych działań, w tym: kreacja, raport z osiągniętych rezultatów, proaktywna komunikacja z fanami.

4.2.                        Przygotowanie min. 10 kampanii reklamowych na Facebooku, w tym: estymacja, - strategia, kreacja, dobór grup docelowych.

4.3.                        Działania na Facebooku związane promocją Mieszkania Plus na 40 piknikach w całej Polsce – posty na fan page danej gminy/miasta, targetowanie reklamy FB na mieszkańców danego regionu.

 

planowany budżet reklamowy na reklamy w Facebook - 30 000 zł

okres działań: 20 lipca 2019 – 31 października 2019

 

5.      Projektowanie materiałów graficznych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego (ulotki, gazetki, infografiki, banery do mediów społ.) w okresie lipiec-październik 2019 (około 20-30 projektów różnego typu)

6.      Projekty specjalnych gadżetów na eventy i konkursy (m.in. wlepki z logo, domki kartonowe, pluszaki „Rodzinka Plusików”)

termin wykonania: do 30 lipca 2019 r.

7.      Zaprojektowanie i produkcja przestrzennej gry edukacyjnej a’la Monopoly na nośniku typu banner o wymiarach około 12-15 m2. Gra ma za zadanie edukować o Mieszkaniu Plus poprzez zabawę (gra wykorzystana wielokrotnie w trakcie eventów w całej Polsce w okresie lipiec-wrzesień 2019.

termin wykonania: do 10 sierpnia 2019 r.

IV.                Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

4.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

·       Nie podlegają wykluczeniu,

·       Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4.2.W celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

4.2.1. Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)      wykonał, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert, usługi polegające na opracowaniu graficznym, tekstowym i wdrożeniu witryny internetowej dla co najmniej 3 podmiotów,

b)       prowadzi bieżącą, kompleksową obsługę w zakresie komunikacji marki w mediach społecznościowych dla co najmniej 3 podmiotów,

c)       w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie zespołem składającym się z co najmniej 3 osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia,

d)     osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadają doświadczenie w realizacji podobnych Zamówień od co najmniej 2 lat.

 

V.                  Podstawy wykluczenia.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie

zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.                Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

6.1.Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wstępnego, który stanowi potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3.Zamawiający nie przewiduje wzywania wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w trybie art. 26 ust 2. uPzp.

VII.         Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

·       elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kzn.gov.pl lub

·       za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://kzn.ezamawiajacy.pl w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

7.2.            Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

7.3.Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;

7.4. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do Systemu na subdomenie Krajowego Zasobu Nieruchomości: https://kzn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

7.5. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

7.6. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

7.7. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania   zawiadomień oraz informacji  przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.

7.8.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE": w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Krajowego Zasobu Nieruchomości tel. +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

7.9. W przypadku innych pytań dotyczących postępowania  osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Alicja Tatarczuk  (telefon 533 367 543)   i  Agnieszka Kerner (telefon 533 367 534).

7.10.Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem określa:

·   dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.

Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

·   określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

-Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

-Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

-Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

-Włączona obsługa JavaScript;

-Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

·   określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

·    określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

VIII.            Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

IX.                Opis sposobu przygotowania oferty

10.1          Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

X. W przypadku składania Oferty w postaci elektronicznej- Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https:/kzn.ezamawiajacy.pl.w zakładce „ OFERTY do dnia 16.07.2019r. do godz. 9.00”. Wykonawca składa ofertę poprzez:

- wypełnienie Formularza Oferty

- dodanie w zakładce „OFERTY" Formularza Oferty

- dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

10.1.        W przypadku składania oferty w formie papierowej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

10.2          Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

10.3          W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1.Dopuszczona jest dwojaka forma składania ofert:

a) w formie elektronicznej w sposób opisany w punkcie X,

b) w siedzibie Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa, II piętro.

12.2.Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2019 r. o godz.9:00.

12.3.W przypadku złożenia oferty w sposób określony w punkcie 12.1 b) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wybór agencji marketingowej”.

12.4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie KZN przy ul. Nowy Świat 19 w Warszawie na II piętrze w sali konferencyjnej.

12.5.Otwarcie ofert jest jawne.

12.6.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do wiadomości informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.,

12.7.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje określone w art 86 ust 5 ustawy Pzp.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

13.1 Cena oferty jest cena brutto.

13.2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksową obsługę kampanii niezależnie od nakładu pracy, poświęconego czasu oraz poniesionych kosztów związanych z należytą realizacją przedmiotu zamówienia.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął poniższe kryteria:

 

Kryterium

waga

cena

60,00

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

40,00

14.2. Kryterium cenazamówienia: 60 %

 Zamawiający przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

 

Cena oferty najkorzystniejszej (najniższej)

--------------------------------------

 

 

X 60 %

cenabadanej oferty                

                                                                                    

14.3.Kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych: 40 %

Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do osób niepełnosprawnych nie mniejszy niż 30%, i przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym zasadami:

Zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych 40 pkt,

Zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej 20 pkt.

14.4. Oferta Wykonawca otrzyma 0 pkt w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia o zatrudnieniu przy wykonywaniu zamówienia osób niepełnosprawnych.

14.5. Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną - osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

XV. Wykaz załączników do SIWZ.

Załącznik nr 1 oświadczenie wstępne.

Załącznik nr 2formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 oświadczenia o przynależności (albo braku przynależności) do grupy kapitałowej (oświadczenie nie jest obowiązkowe na etapie składania ofert).

Załącznik nr 4 Wykaz osób.

Załączniki

  Ogłoszenie nr 569552.pdf 432,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zp-kzn-7-2019 SIWZ ...etingowa..pdf 735,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1 do SIWZ - oś... wstępne.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 2 do SIWZ FORMU...Z OFERTY.xlsx 12,15 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 3 do SIWZ - Wykaz osob.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o gru...itałowej.RTF 45,54 KB (rtf) szczegóły pobierz
  ZP-KZN-4-2019 oświ...sprawnych.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytania i odpowiedzi.pdf 463,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytanie nr 2 i odpowiedz.pdf 385,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania nr 3.pdf 388,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 461,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uniewaznienie poste...zn 7 2019.pdf 82,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się