Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przetarg nieograniczony na wybór agencji eventowej  
Przedmiot zamówienia
Wybór agencji eventowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Krajowy Zasób Nieruchomości  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Nowy Świat  
Numer budynku
19  
Data publikacji od
2019-07-12  
Data publikacji do
2019-09-08  
Termin składania ofert
2019-07-22 09:00  
Numer zgłoszenia
ZP.KZN.8.2019  
Cpv
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na realizację zamówienia Krajowego Zasobu Nieruchomości w sprawie wyboru agencji eventowej-zamówienie o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „Pzp”

 

 

I.                    Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Krajowy Zasób Nieruchomości

Adres: ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa

Nip  7010712674

Regon 368112343

 

Nr referencyjny postepowania: ZP.KZN.8.2019.AKE

 

II.                  Tryb udzielania zamówienia

a.                       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp.

b.                      Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem procedury odwróconej, tj. zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, po czym dopiero wyłącznie wobec wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zamawiający zbada czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

c.                       Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

d.                      Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,  zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 1 październik-31 grudzień 2019.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa.

 

kod CPV główny:

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

 

II.                  Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie agencji eventowej odpowiedzialnej za kompleksową obsługę letnich pikników rodzinnych na terenie całej Polski.

 

III.                Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.      Obsługa letnich pikników rodzinnych polegać będzie między innymi na:

 

·       ustawieniu strefy Mieszkanie Plus pełniącej rolę informacyjną oraz zapewnienie hostess do jej obsługi. Strefa będzie pełnić funkcję rozrywkową. Od agencji oczekujemy organizacji  konkursów dla dzieci z niskim progiem wejścia i zaangażowania, kąciku zabaw dla dzieci: malowanie buziek, kolorowanki, bańki mydlane. Jak wyobrażasz sobie swój wymarzony pokój -> wystawa prac na pikniku i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych dzieci. Rozdawanie czapeczek, worko – plecaków, balonów z helem, cukierków. Malowanie domków, kolorowanki.

·       Zapewnieniu stoiska wystawienniczego (np. namiot reklamowy) o wymiarach min. 3x3 w kolorze białym z nadrukiem zawierającym logo programu Mieszkanie Plus nad wejściem i na ścianach bocznych; dodatkowo na ścianach bocznych powinien znajdować się adres strony internetowej i numer infolinii. W ramach stoiska powinny znaleźć się stół reklamowy o wymiarach ok. 1500mm x 800mm, w kolorze białym, 4 białe, składane krzesła, kolorowy stolik dla dzieci z krzesełkami (4 szt.) Jako dodatkowa atrakcja/oznaczenie stoiska balon reklamowy typu Gamma, zadrukowany w pasie reklamowym (logo Mieszkanie Plus, adres strony internetowej, numer infolinii). Wysokość balonu: min. 4 m.

·       Zapewnieniu szafy chłodniczej przeszklonej na napoje, odpowiedniej do wykorzystania podczas imprez plenerowych. Pojemność urządzenia: ok. 360 l

·       Dystrybucji materiałów promocyjno – informacyjnych o programie Mieszkanie Plus

 

 

2.      Dostarczenie następujących gadżetów:

 

·       Woda mineralna w butelkach 0,5 l z personalizowaną etykietą w ilości 15 000 szt. butelek wody niegazowanej oraz 5 000 szt. butelek wody gazowanej. Projekt etykiety do ustalenia.

·       Czapki z daszkiem z logo programu Mieszkanie Plus. Kolor czapek: biały; liczba kolorów nadruku: 4; materiał wykonania: bawełna; 3 rozmiary: damski, męski, dziecięcy w następujących ilościach: 400 szt. czapek dziecięcych, 800 szt. czapek damskich, 800 szt. czapek męskich, łącznie 2000 szt. wszystkich czapek.

·       Białe balony reklamowe z nadrukiem, wypełnione helem (logo programu Mieszkanie Plus, adres strony internetowej, numer infolinii; łącznie 4 kolory nadruku) w ilości 6 000 szt. Balony na białych, standardowych tasiemkach ozdobnych o długości ok. 1,5, z pętelką do założenie na rękę.

·       Lizaki owocowe pakowane w podłużną saszetkę zakrywającą całego lizaka z patykiem. Saszetka z nadrukiem (logo programu Mieszkanie Plus, adres strony internetowej, numer infolinii; łącznie 4 kolory nadruku), wykonana z materiału odpornego na działanie wyższych temperatur powietrza (ważne w przypadku upałów). Ilość lizaków: 6000 szt.

·       Piłki plażowe dmuchane w kolorze białym z logo programu Mieszkanie Plus, adresem strony internetowej, numerem infolinii (łącznie 4 kolory nadruku) w ilości 1000 szt.

·       Białe torby bawełniane z uszami na zakupy, z logo programu Mieszkanie Plus, adresem strony internetowej, numerem infolinii (łącznie 4 kolory nadruku). Ilość: 500 szt.

·       Breloki do kluczy w kształcie domków z logo programu Mieszkanie Plus. Ilość: 500 szt.

·       Mini gry dla dzieci typu bierki/domino/układanki z logo programu Mieszkanie Plus. Ilość: 500 szt.

·       Kreatywne wlepki na samochody zawierające logo programu Mieszkanie Plus. Ilość: 5000 szt.

·       Maskotki programu Mieszkanie Plus z logo . Wysokość maskotek: ok. 20 cm. Ilość: 500 szt.

·       Kalendarze książkowe na 2020 r. z logo KZN i Mieszkanie Plus (łącznie 7 kolorów nadruku). Okładka twarda, skóra ekologiczna, orientacyjne wymiary: 20x25 cm. Ilość: 250 szt.

·       Kalendarze ścienne trójdzielne na 2020 r. z logo KZN i Mieszkanie Plus (łącznie 7 kolorów nadruku). Ilość: 250 szt.

·       Białe pendrive o pojemności 16 GB z logo KZN i Mieszkanie Plus (łącznie 7 kolorów nadruku). Ilość: 250 szt.

·       Szare/srebrne smycze z logo KZN i Mieszkanie Plus (łącznie 7 kolorów nadruku). Ilość: 250 szt.

·       Torby papierowe na prezenty z logo KZN i Mieszkanie Plus (łącznie 7 kolorów nadruku). Ilość: 250 szt.

·       Gadżetowe spinki do mankietów nawiązujące do KZN i programu Mieszkanie Plus (np. w kształcie domków, koparek, poziomic. Mogą być to także spinki w kształcie Polski lub budzące pozytywne skojarzenia jak podkowa). Opakowanie na spinki z logo KZN i Mieszkanie Plus.  Łączna liczba kompletów spinek: 100 szt., po kilkanaście sztuk każdego ze wzorów.

·       Powerbanki solarne z logo KZN i Mieszkanie Plus. Ilość: 100 szt.

·       Etui ochronne z RFID na karty kredytowe z logo KZN i Mieszkanie Plus. Ilość: 100 szt.

·       Białe porcelanowe filiżanki ze spodkiem, odpowiednie do zmywarki, z logo KZN i Mieszkanie Plus. Ilość: 150 szt.

·       Długopisy metalowe slim z wygrawerowanym logo KZN i Mieszkanie Plus. Ilość: 300 szt.

 

IV.                Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

4.1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

·       Nie podlegają wykluczeniu,

·       Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4.2.W celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

4.2.1. Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)      wykonał, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert, podobne usługi dla co najmniej 2 podmiotów,

b)      w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie zespołem składającym się z co najmniej 3 osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia.

V.                  Podstawy wykluczenia.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

VI.                Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

6.1 Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wstępnego, który stanowi potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3.Zamawiający nie przewiduje wzywania wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w trybie art. 26 ust 2. uPzp.

VII.         Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

·       elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@kzn.gov.pl lub

·       za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://kzn.ezamawiajacy.pl w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

7.2              Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

VIII.            Ogólne zasady korzystania z Platformy,

8.1. elektroniczne zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do Systemu na subdomenie Krajowego Zasobu Nieruchomości: https://kzn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

8.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

8.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

8.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w formie elektroniczne w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi" albo poprzez adres sekretariat@kzn@gov.pl.

8.5.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w formie papierowej lub elektronicznie. W przypadku zapytania elektronicznego wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE". W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Krajowego Zasobu Nieruchomości tel. +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

8.6. W przypadku innych pytań dotyczących postępowania osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Joanna Kołakowska-Koroluk  (telefon 533 367 814)   i  Agnieszka Kerner (telefon 533 367 534).

8.7.Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem określa:

·   dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.

Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.

·   określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

-Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

-Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

-Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

-Włączona obsługa JavaScript;

-Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

·   określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

·    określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

IX.                Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

X.                  Opis sposobu przygotowania oferty

10.1           Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

10.2          W przypadku składania Oferty w postaci elektronicznej- Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https:/kzn.ezamawiajacy.pl.w zakładce „ OFERTY do dnia 22                      .07.2019r. do godz. 9.00”. Wykonawca składa ofertę poprzez:

- wypełnienie Formularza Oferty

- dodanie w zakładce „OFERTY" Formularza Oferty

- dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SIWZ, - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

10.3  W przypadku składania oferty w formie papierowej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.

10.4  Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

10.5  W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1.Dopuszczona jest dwojaka forma składania ofert:

a) w przypadku oferty w postaci elektronicznej - w sposób opisany w punkcie 10.2,

b) w przypadku oferty w postaci papierowej - w siedzibie Krajowego Zasobu Nieruchomości w Warszawie ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa, II piętro.

12.2.Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019 r. o godz.9:00.

12.3.W przypadku złożenia oferty w sposób określony w punkcie 12.1 b) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta na agencję eventową”.

12.4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie KZN przy ul. Nowy Świat 19 w Warszawie na II piętrze w sali konferencyjnej.

12.5.Otwarcie ofert jest jawne.

12.6.Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do wiadomości informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.,

12.7.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje określone w art 86 ust 5 ustawy Pzp.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

13.1 Cena oferty jest cena brutto.

13.2. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksową obsługę kampanii niezależnie od nakładu pracy, poświęconego czasu oraz poniesionych kosztów związanych z należytą realizacją przedmiotu zamówienia.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął poniższe kryteria:

 

Kryterium

waga

cena

60,00

Termin realizacji

40,00

14.2. Kryterium cenazamówienia: 60 %

 Zamawiający przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

 

Cena oferty najkorzystniejszej (najniższej)

--------------------------------------

 

 

X 60 %

cenabadanej oferty                

                                                                                    

14.3.Kryterium termin realizacjizamówienia: 40 %

Zamawiający przyzna punkty ocenianym ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

 

Termin najkorzystniejszy (najkrótszy)

-------------------------------------

 

X 40 %

Termin wskazany w badanej ofercie

 

15. Wykaz załączników do SIWZ.

Załącznik nr 1 oświadczenie wstępne,

Załącznik nr 2formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 oświadczenia o przynależności (albo braku przynależności) do grupy kapitałowej (oświadczenie nie jest obowiązkowe na etapie składania ofert)

Załączniki

  Ogłoszenie nr 572138.pdf 401,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zp-kzn-8-2019 SIWZ ...eventowa1.doc 117,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 1 do SIWZ - oś... wstępne.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 2 do SIWZ FORMU... OFERTY1.xlsx 11,74 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 3 Oświadczenie...itałowej.RTF 46,22 KB (rtf) szczegóły pobierz
  Pytania wykonawców...wiedziami.pdf 427,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 452,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O WYBORZ...EJ OFERTY.pdf 211,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  unieważnienie prze...eventową.pdf 80,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się