2019-08-21

Zapytanie ofertowe - akustyka Zaborów

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację: akredytowanych badań akustycznych dla planowanej inwestycji budowlanej położonej  w Zaborowie przy ul. Stołecznej(w 1 punkcie wskazanym na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do zapytania).

I.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.

II.     Warunki udziału w postępowaniu

1.     Wykonawca posiada kompetencje do wykonania zlecenia,

2.     Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia,

3.     Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.     Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,

5.     Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

III.   Kryteria oceny ofert:

Opis kryteriów wyboru oferty:

100 % cen.

IV.  Termin składania ofert:

1.     Termin składania ofert  - do dnia 23 sierpnia 2019 do godz. 16.15,

2.     Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

3.     Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych poniżej adresów:

- przetargi@kzn.gov.pl.

- W siedzibie Krajowego Zasobu Nieruchomości Warszawa ul. Nowy Świat 19.

V.    Akceptowalne formy składania ofert:

1.       Wersja elektroniczna,

2.       Wersja papierowa złożona w sekretariacie KZN.

VI.  Termin realizacji zamówienia: 6 września 2019 r.

VII.Odrzuceniu podlegają oferty:

1.       których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2.       złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub

3.       złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub

4.       wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

VIII.             Załączniki:

- załącznik nr 1-mapa,

- załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 3 - wzór umowy.

IX.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

2.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3.       Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Załączniki

  zapytanie ofertowe ...toleczna.docx 60,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  sopz akustyka zabor...toleczna.docx 14,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  zaborów 1.png 74,56 KB (png) szczegóły pobierz
  wzor umowy.pdf 301,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 44,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się