2023-01-03

Usługę wsparcia formalno-prawnego realizowaną przez okres 9 miesięcy

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 

 o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę wsparcia formalno-prawnego

realizowaną przez okres 9 miesięcy

Nr: P.ZP.261.01.2023

realizowane na podstawie

Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dnia 31 maja 2022 roku wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa KZN nr 16/2022

przez Krajowy Zasób Nieruchomości

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 130 000 zł   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z dużą liczbą zagadnień natury prawnej, jakie pojawiły się w obecnym okresie, przedmiotem zapytania jest ustalenie wartości usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia radcy prawnemu KZN, w zakresie bieżącej obsługi formalno-prawnej KZN. W celu realizacji przedmiotowej usługi Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę osób, która spełniają warunki opisane w niniejszym Zapytaniu. Osoby te muszą ponadto posiadać umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność interpretacji przepisów prawnych, umiejętność pracy pod presją czasu. Ponadto muszą być dyspozycyjne, dobrze zorganizowane i komunikatywne. Wśród wymagań koniecznych jest także znajomość pakietu MS Office. Należy zaznaczyć, że umowa zawarta w ramach niniejszego Zapytania nie ma charakteru umowy o pracę.

Miejsce świadczenia usługi:

Usługa będzie realizowana głównie zdalnie, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji poszczególnych zadań w jego siedzibie lub w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenie RP, gdzie będą odbywały się spotkania wymagające obecności radcy prawnego lub osoby oddelegowanej do świadczenia niniejszej usługi wsparcia.

Z uwagi na potencjalną potrzebę realizacji usługi w siedzibie KZN niezbędne jest aby wykonawca mógł dojechać do biura znajdującego się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19 w czasie nie dłuższym niż 120 min od otrzymania powiadomienia.

 Świadczenie usługi  w innych miejscach niż siedziba KZN (znajdujących się na terenie RP) odbywać się będzie  sporadycznie i będzie poprzedzone powiadomieniem o konieczności wykonania usługi w terminie nie krótszym niż 7 dni.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Określenie warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Określenie warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

zdolności technicznej lub zawodowej;

Określenie warunku:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełni ww. warunek jeżeli:

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę, na rzecz podmiotu z sektora finansów publicznych, przez okres co najmniej 12 miesięcy w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie w zakresie bieżącej obsługi prawnej, przy czym obsługa ta  dotyczy/ła zagadnień  z zakresu gospodarowania nieruchomościami, najmu lokali, pomocy publicznej, czy budownictwa społecznego,  a jej wartość wyniosła  kwotę netto nie mniejszą niż 100 tys. złotych w wymiarze rocznym.

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.

 

- dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 3 osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, z których każda minimum od 3 lat:

  • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz wpis na listę potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub
  • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata oraz wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub
  • jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę oraz posiada wpis potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata,

a ponadto osoby te posiadają następujące doświadczenie zawodowe:

- przynajmniej 1 osoba posiada doświadczenie  zawodowe (minimum roczne) w obsłudze prawnej podmiotów zajmujących się zagadnieniami z zakresu procesu inwestycyjnego;

- przynajmniej 1 osoba posiada doświadczenie  zawodowe (minimum roczne) w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub spółek skarbu państwa w ramach której zajmowała się zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej;

- przynajmniej 1 osoba posiada doświadczenie  zawodowe (minimum roczne) w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

UWAGA: Wykonawca nie może wykazać jednej i tej samej osoby jako osoby z  doświadczeniem z zakresu z zakresu procesu inwestycyjnego, pomocy publicznej, stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

Wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu. Ponadto w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, zażądać przedstawienia lub uzupełnienia ww. dokumentów. Jeśli Wykonawca ich nie złoży lub nie uzupełni, Zamawiający może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych uprawnień / zdolności i odrzucić jego ofertę.


 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..